Pojmovnik utvrdnog graditeljstva s nazivljem na engleskom jeziku

Martina Matijaško, dipl. arh., prof. pov., dipl. muz.
ARHOS d.o.o. za arheologiju, prijevoz i usluge
konjščina_utvrda_grad.jpgKaštel u Konjščini, © Darko Antolković

Pojmovnik utvrdnog graditeljstva namijenjen je stručnjacima, ali i široj javnosti; svima koji su fascinirani bogatstvom srednjovjekovnog i novovjekovnog umijeća gradnje, kako za vojne potrebe tako i za život. Pojmovi se odnose prvenstveno na arhitekturu utvrda razvijenog i kasnog srednjeg vijeka iako su pridodani pojedini pojmovi iz ranijih, ali i kasnijih razdoblja, poglavito renesanse.

Nazivlje na engleskom jeziku može poslužiti kao pomoć kod korištenja literature na engleskom ili kod prijevoda tekstova s hrvatskog na engleski jezik ili obrnuto. Naravno, pojedini pojmovi, kao što je npr. branič-kula, teško se prevode na taj jezik pa je stoga uvijek potreban oprez i dodatna provjera.

Cilj ovog rada nije bio samo popisati pojmove koji se javljaju u stručnoj literaturi vezanoj uz utvrdno graditeljstvo već se na nekim mjestima u obliku napomena ili prijedloga nude svojevrsne upute za korištenje pojedinog pojma. Potreba za takvim uređivanjem stručnog nazivlja svakako postoji pa se nadam da će kolege prihvatiti barem koju od ovdje ponuđenih smjernica.

Čitatelj će primijetiti kako ovdje nedostaju pojedini pojmovi vezani uz unutarnje uređenje utvrda, dekoraciju i sl. Ti su pojmovi, kao i oni vezani uz naoružanje, vojne opsade, svakodnevni život ili crkveno graditeljstvo, idealna tema za neki novi pojmovnik.

POJMOVNIK UTVRDNOG GRADITELJSTVA
S NAZIVLJEM NA ENGLESKOM JEZIKU

AMBRAZURA(franc. embrasure) – otvor u zidu utvrde kroz koji se stavlja topovska cijev; engl. embrasure
BARBAKAN(tal. barbacane) – istureni (vanjski) dio utvrde koji štiti ulaz; može biti dvostruka kula; barbakan od utvrde najčešće razdvajaju opkop s vodom i pokretni most; eng. barbican
BASTION(franc. bastion) – istaknuti dio bedema, najčešće na spojevima zidova ili zemljanih nasipa; može biti u obliku kule ili platforme koja je često peterokutna; engl. bastion
BEDEM(tur. beden) –1. zemljani nasip oko utvrde ili grada; 2. vidi [zidina]; engl. curtain wall; rampart
BIFORA/TRIFORA – dvodijelni/trodijelni prozor sa stupićem (engl. mullion); engl. double/triple lanced window; mullioned window
BITNICA – vidi [kula, baterijska]
BRANIŠTE – vrh zidine ili kule uređen za obranu; sastoji se uglavnom od kruništa, stražarske staze, mašikula i strijelnica/samostrijelnica/puškarnica; engl. battlement
BUNAR – vidi [zdenac]
BURG(njem. Burg) – na njemačkom govornom području grad, utvrda ili tvrđava; u hrvatskoj stručnoj literaturi ustaljen kao sinonim za utvrdu, posebno za razdoblje 13.-15. st.; vidi [utvrda]
BURGOLOGIJA(prijevod njem. Burgenkunde) – PREDLOŽENA DEFINICIJA: znanstvena disciplina koja proučava uvjete nastanka, korištenje i oblike srednjovjekovnih utvrda i utvrđenih gradova povezujući metodologije istraživanja povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije i arhitekture; engl. castle studies; castellology
CASTRUM(lat. castrum) – rimski (antički) utvrđeni vojni logor/tabor okružen obrambenim jarcima i nasipima; NAPOMENA: u stručnoj literaturi ovaj naziv ne bi trebalo koristiti za kasnija arhitektonska rješenja kao što su utvrde i sl. iako se one tako nazivaju u izvorima; engl. castrum
CISTERNA(lat. cisterna) – spremnik za vodu; umjetno sabiralište kišnice; engl. cistern
CITADELA(tal. cittadella) – samostalna utvrda u gradu ili unutar veće tvrđave; obično na prirodno povišenom dijelu; engl. citadel
CRKVA-UTVRDA – crkva koja ima elemente utvrdnog graditeljstva, najčešće zvonik građen poput kule s ulazom na prvom katu i strijelnicama; može biti opasana zaštitnim bedemom (cinktura); engl. fortified church
ČARDAK(tur. çardak) – 1. drvena promatračnica/izvidnica obično na četiri stupa; može biti zaštićen palisadom ili opkopom; NAPOMENA: iako se radi o turcizmu, zbog jasnoće termina koristiti umjesto pojmova straža i stražbenica; engl. chartaque; 2. drvena konstrukcija ispred ulaza na prvom katu kaštela spojena s kaštelom pokretnim mostom
ČATRNJA – vidi [cisterna]
DOKSAT – vidi [erker]
DONŽON(fran. donjon) – dominantna kula u srednjovjekovnim utvrdama pretežito zapadne Europe; to je stambena kula koja može služiti za obranu; NAPOMENA: ne treba miješati s pojmovima palas i branič-kula; engl. donjon (usp. engl. dungeon); keep; stronghold
DONJON – vidi [donžon]
DOVRATNIK/DOPROZORNIK – kameni okviri vrata ili prozora; engl. jamb
DVOR – 1. vidi [dvorac]; 2. u širem smislu sjedište velikodostojnika; engl. court
DVORAC – mjesto stalnog ili povremenog obitavanja vladara ili visokog dostojanstvenika, obično izgrađen u renesansnom, baroknom i drugom stilu; može imati obrambene elemente kao što su kule, kruništa ili npr. pokretni most, ali s dekorativnom funkcijom; NAPOMENA: ne treba koristiti za objekte iz razdoblja prije renesanse; engl. castle
UNUTARNJE DVORIŠTE – otvoreni dvorišni prostor unutar zidina; engl. bailey; ward
ERKER – (njem. Erker) – drvena ili kamena konzolna prigradnja na vanjskom zidu kule ili bedema; mogu tvoriti mašikule ili služiti za kontrolu okolnog prostora, zahode i sl.; engl. oriel
ESTRIH (njem. Estrich) – glazura od vapnene žbuke koja služi kao hodna površina ili priprema za polaganje podne obloge; engl. screed
FORTIFIKACIJA – vidi [utvrda]
GLACIS – vidi [glasija]
GLASIJA – (fran. glacis) – kosina na vanjskoj strani obrambene strukture utvrde; izlaže napadača direktnoj liniji vatre i otežava pristup; brisani prostor; engl. glacis
GRABA – vidi [opkop]
GRABIŠTE – vidi [opkop]
GRAD – 1. veće mjesto naseljeno slobodnim građanima, trgovcima i obrtnicima; engl. town; 2. širok pojam koji označava razne vrste srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih utvrđenih arhitektonskih sklopova (burg, tvrdi grad, utvrđeni grad, kraljevski grad, plemićki grad, feudalni grad, „stari grad“…); NAPOMENA: izbjegavati ili koristiti s oprezom jer mnogi od ovih naziva označavaju funkciju ili vlasnika što je vrlo promijenjivo – vidi [tvrđava; utvrda]
GRADINA – prapovijesno utvrđenje smješteno na povišenom terenu, tj. strateškoj uzvisini; engl. hillfort; hill fort
GRADIŠTE – ranosrednjovjekovno utvrđeno naselje, osobito kod Slavena; engl. Slavic settlement
GRUDOBRAN – vidi [prsobran]
HIŽA – vidi [palas]
HUMAK – kao pojam utvrdnog graditeljstva odnosi se na umjetno nasipan ili dorađen zemljani brežuljak (ponekad prapovijesni tumul) u obliku krnjeg stošca na kojem je podignuta drvena ili kamena kula ili manja utvrda; osnovni element za prepoznavanje tzv. utvrde tipa motte; engl. motte
IZVIDNICA – posebno određeno stražarsko mjesto ili kula iz koje se promatraju strateški važni položaji i dojavljuje opasnost; može biti unutar utvrde ili na nekom pogodnom bliskom položaju; engl. lookout; lookout tower
KALJEVA PEĆ – peć na kruta goriva zidana od keramičkih pećnjaka (kahla; kalj; njem. Kachel); unutrašnjost može biti pregrađena tako da se toplina što dulje zadrži u samoj peći; engl. tiled stove
KANATNA KONSTRUKCIJA(tur. kanad) – drvena konstrukcija zida ispunjena opekom ili pleterom premazanim mazom (najčešće ilovača); engl. half-timber
DVORSKA KAPELA – omanja sakralna građevina vezana uz pojedinu utvrdu; privatna kapela vlasnika utvrde; engl. chapel
KAPONIR(fran. caponnière) – zaštićeni tunel ili prolaz izvan bedema; kasnije ulogu kaponira u ratovanju preuzima bunker; engl. caponier; caponnière
KARAULA – vidi [stražarnica]
KAŠTEL, RENESANSNI (lat. castellum) – manja utvrda pravokutnog ili kvadratnog tlocrta s pridodanim obrambenim elementima kao što su okrugle kule, puškarnice i opkop; grade se od kraja 15. st. kao utvrđene rezidencije, često na položajima podno srednjovjekovnih utvrda
KAŠTEL, ROMANIČKI(lat. castellum/njem. Kastellburg) – manja utvrda pravokutnog ili kvadratnog tlocrta; ukoliko je teren nepravilan, tlocrt može biti poligonalan, ali ne i zaobljen; engl. fort; quandragular castle (približno)
KAŠTELAN(lat. castellanus) – upravitelj utvrde i zapovjednik garnizona; u početku samo kraljevskih; od 15. st. funkcija dobiva titulu kapetan; engl. castellan
KAZAMAT(tal. casamatta) – čvrsta nadsvođena prostorija zaštićena od artiljerijske vatre za smještaj ljudstva, opreme i sl. ili uređena za obranu vatrenim oružjem; engl. casemate
KINETA(fran. cunette) – uzak kanal na dnu grabišta; engl. cunette
KONAK – vidi [palas]
KONTRAFOR – vanjski potporanj koji nosi težinu svoda, luka, prigradnje ili podupire zid; engl. buttress
KONZOLA(fran. console) – drvena ili kamena istaka ugrađena u zid koja podupire neki drugi građevinski element, npr. gredu, kosnik, luk, erker i sl.; engl. corbel
KOSNIK – 1. drveni kosi element krovišta; 2. drvena kosa greda koja leži za konzoli ili je uglavljena direktno u zid; podupire strukturu iznad, npr. drveni balkon; engl. brace
KRENELACIJA – vidi [krunište]
KRUNIŠTE – u užem smislu nazubljeni parapet na vrhu zidine koji se sastoji od prsobrana, zubaca i vizira; važan obrambeni element vezan uz krunište je i stražarska staza; engl. crenelation
KRUNIŠTE, KONZOLNO – drvena konzolna konstrukcija/galerija na vrhu zidine ili kule za ophodnju stražara i obranu; može biti natkrivena manjim drvenim krovom; engl. hoarding, brattice, breteche
KULA (tur. kule) – visoka čvrsta građevina od drveta, kamena ili opeke pravokutnog, kvadratnog ili kružnog tlocrta raznih namjena; može biti samostojeća ili dio zidine utvrde; važan obrambeni element utvrde; engl. tower
KULA, BATERIJSKA(fran. betterie) – kula namijenjena obrani vatrenim oružjem; najčešće kružnog tlocrta. Naziv dolazi od vojnog izraza baterija koji označava skupinu od više komada artiljerijskog oružja; engl. battery tower
KULA, BRANIČ (prijevod njem. Bergfried) – branič-kula je uvriježeni naziv za glavnu, a često i jedinu kulu unutar srednjovjekovne utvrde; njezina je funkcija prvenstveno obrambena iako je jedan od katova često bio uređen za stanovanje ili privremeni smještaj, posebno ukoliko u utvrdi nema drugih stambenih prostorija; naziv je vjerojatno preuzet/preveden iz njemačkog govornog područja gdje tip kule Bergfried doslovno znači „čuvar mira“; branič-kula najčešće ima tri kata, ulaz je na prvom katu preko odvojivih ljestvi, a na vrhu je branište; (podjela prema Z. Horvat: obrambene branič-kule; stambeno-obrambene branič kule; ulazne branič-kule polivalentne namjene); neki autori odbacuju upotrebu naziva branič-kula jer je, u suštini, svaka kula „branič“, tj. obrambena, i predlažu podjelu kula unutar utvrde isključivo prema osnovnoj funkciji, (npr. D. Miletić: utočišna kula, stambena kula, ulazna kula, stražarska kula, višenamjenska kula);
NAPOMENA: pojam branič-kula treba koristiti za glavnu ili jedinu kulu unutar utvrde dok se ostale, ukoliko postoje, mogu imenovati prema funkciji; engl. bergfried
KULA, STAMBENA – kula koja sjedinjuje funkcije obrane i nadzora te ugodnog stanovanja; najčešće u utvrdama gdje nije građen palas iako utvrda može imati oboje; za razliku od branič-kule koja je pripremljena samo za privremeno stanovanje, stambene prostorije u ovakvoj kuli su udobnije i kvalitetnije opremljene; engl. tower house
KULA, STRAŽARSKA – kula kojoj je osnovna namjena nadzor neposrednog okoliša utvrde; često je sastavni dio bedema; engl. watchtower; guardtower
KULA, ULAZNA – kula koja štiti glavni ulaz u utvrdu; obično je opremljena pokretnim mostom i/ili rastelom; NAPOMENA: nije potrebno koristiti sintagmu ulazna branič-kula; engl. gatehouse; gatetower
KULA, UTOČIŠNA – prema D. Miletiću naziv za kulu koja u utvrdi služi kao posljednja točka obrane, a najčešće je izdvojena na najvišoj točki položaja; NAPOMENA: sinonim za branič-kulu u njezinoj osnovnoj funkciji
KURIJA(lat. curia) – veća kuća, prizemnica ili jednokatnica, s imanjem; engl. manor house
KURIJA, UTVRĐENA – novovjekovna kurija, pretežito u 16. st., upotpunjena obrambenim elementima, npr. kulom, strijelnicama, opkopom i sl.; engl. fortified manor house
KURTINA – vidi [zidina]
LAGUM(tur. lȃǧun) – podzemni hodnik; rov; potkop zbog rušenja utvrde
„MAČAK“ – željezna kliješta koja služe podizanju kamenih blokova dizalicom prilikom gradnje; na kamenu koji je podignut „mačkom“ na suprotnim plohama vidljivi su uklesani utori za hvatanje; engl. lewis; lewisson
MAŠIKULI – (njem. Maschikuli) – konzolna galerija ili erker na vrhu zidine/kule s otvorima u podu ili u razini prsobrana kroz koje se moglo napadati neprijatelja, npr. kamenjem ili vrućim uljem, kad se dovoljno približi podnožju zidine/kule; engl. machicolation
MOTTE-AND-BAILEY – vidi [utvrda tipa motte]
NADVOJ – drvena ili kamena greda ili luk koja premošćuje otvor u zidu; engl. lintel
NADVRATNIK – vidi [nadvoj]
NAKAPNICA – vidi [cisterna]
NATPROZORNIK – vidi [nadvoj]
OPKOP – zaštitni rov oko utvrde, utvrde i podgrađa ili drugog naselja; može biti suhi ili ispunjen vodom; engl. moat; dry moat; ditch
ORUŽARNICA – zgrada ili prostor za pohranu oružja i municije; engl. armoury
PALAČA(lat. palatium) – 1. raskošna i bogato uređena zgrada koja služi kao stalno ili privremeno boravište svjetovnog ili crkvenog velikodostojnika ili za rad pojedinih institucija; osobito u novom vijeku; nema obrambenu funkciju; 2. gradska palača – veća i bogato uređena kuća u gradskoj/urbanoj cjelini; osobito u novom vijeku; engl. palace
PALANKA (tur. palanka) – manja drvena utvrda pravilnog tlocrta okružena opkopom i/ili palisadom; najčešće kao refugij ili manji vojni logor; engl. palanka; palanka-type wooden fort
PALAS(njem. Palas/lat. palatium) – u srednjovjekovnoj utvrdi reprezentativni objekt za trajni ili povremeni boravak vlasnika utvrde; prvenstveno stambenog karaktera; u palasu se, ovisno o veličini, obično nalaze podrumi, kuhinja, blagovaonica, spavaonice, svečana dvorana za razna okupljanja (engl. great hall), radne prostorije i sl.; može stajati samostalno ili biti vezana uz zidine; engl. palas
PALISADA (njem. Palisade) – zapreka od zašiljenih stupova zabijenih u zemlju; ograda od kolaca; engl. palisade; stakewall
PASARELA(tal. passarella) – 1. fiksni pješački most; engl. gangway; footbridge; 2. drveni ili zidani prolaz koji spaja dva ili više objekta
PODGRAĐE – 1. pomoćni objekti vezani uz utvrdu kao što su staje, hambari, kovačnica i sl. smješteni izvan prostora same utvrde; 2. naselje obrtnika, trgovaca i drugih službenika utvrde u njezinoj neposrednoj blizini; može biti opasano bedemima ili zaštićeno na koji drugi način; engl. suburbium; suburbs
PODZID – zid koji služi kao potporanj; najčešće nasipu zemlje, kosini (škarpa) ili na mjestu gdje postoji opasnost od klizišta; engl. retaining wall
POKRETNI MOST – drvena platforma ispred glavnog ulaza u utvrdu/ulazne kule/barbakana kojom se premošćivao opkop; u slučaju opasnosti most se podizao ručno lancima, polugama, pomoću kolotura/vitla ili protuutegom; engl. drawbridge; turning bridge
POLUKULA – kamena kula, najčešće kružnog tlocrta, kod koje je strana okrenuta dvorištu ili naselju otvorena; otvoreni dio može biti zaštićen drvenim ogradama na pojedinim katovima ili laganom drvenom oplatom; engl. half tower; half-tover; open tower (kada nema krovišta); open-gorged tower
POMOLAK – vidi [erker]
PORKULAB(mađ. porkoláb) – vidi [kaštelan]
PROMATRAČNICA – vidi [izvidnica]
PRSOBRAN – 1. zemljani nasip iznad rova koji štiti vojnike; 2. donji, nerazvedeni dio kruništa; engl. breastwork
PUŠKARNICA – otvor s nišom u zidini/kuli koji omogućuje uporabu ručnog vatrenog oružja; engl. gun hole; gun loop; gun-loop; gun port
RASTEL (njem. Rastel) – teška rešetka koja štiti glavni ulaz u utvrdu; u slučaju opasnosti može se spustiti; najčešće metalna, ali može biti drvena ili kombinirana; engl. portcullis
RAVLEN – vidi [revelin]
REFUGIJ (lat. refugium) – mjesto sigurnosti u slučaju opasnosti; jedna od mogućih funkcija pojedine utvrde; engl. refuge
OKOMITO-POSMIČNA REŠETKA – vidi [rastel]
REVELIN – (fran. ravelin) – vanjski dio tvrđave u obliku polumjeseca ili trokuta; nije arhitektonski vezan uz osnovni bedem, a služi za obranu vatrenim oružjem; engl. ravelin
RONDEL(franc. rondelle) – masivna artiljerijska kula kružnog tlocrta namijenjena obrani vatrenim oružjem; obično nije viša od okolnih zidina/kurtine; rondel je mogao biti prenamijenjen u kazamat; engl. roundel
SAMOSTRIJELNICA – otvor s nišom u zidini/kuli koji omogućuje uporabu samostrela; šira i niža od strijelnice; engl. arbalestina; loop hole
SEDILIJA (lat. sedilia) – kamena klupa za sjedenje; engl. sedilia; stone seat
SPOLIJA (lat. spolium) – dio starijeg objekta korišten u gradnji novog; engl. spolia
STRAŽA – vidi [čardak, 1.]
STRAŽARNICA – 1. vidi [izvidnica]; 2. zgrada/prostorija u kojoj stražar čuva stražu i/ili u kojoj straža provodi slobodno vrijeme; engl. guardhouse
STRAŽARSKA STAZA – galerija ili hodnik na vrhu zidine, uz krunište, nenazubljeni parapet ili branište, kojom se pristupalo do svih važnih obrambenih točaka na zidinama odnosno utvrdi; eng. allure; wall walk
STRAŽBENICA – vidi [čardak, 1.]
STRIJELNICA – otvor s nišom u zidini namijenjen za uporabu luka i strijele; ima veću visinu od samostrijelnice; engl. arrow loop; arrow slit; loop hole
SUBURBIJ – vidi [podgrađe]
ŠILJ – ugao zidine ili kule od 90o ili manji okrenut prema potencijalnoj liniji napada; engl. salient angle
ŠPRLJCI – okomite i vodoravne kamene rešetke prozora; posebno kod tzv. čeških prozora s kraja 14. st.; engl. muntins; glazing bars
TABULAT(lat. tabulatus) – ravni drveni strop podijeljen na istaknute kvadrate; često su kvadrati oslikani; engl. coffer
TAJNI ULAZ-IZLAZ – manji i dobro zaštićeni otvor ili vrata u zidini koja u slučaju napada ili opsade koriste glasnici; engl. sally-port; postern (približno)
TORANJ(mađ. torony/lat. turris) – čvrsta visoka i uska građevina koja stoji samostalno ili je dio neke druge građevine (npr. crkveni toranj); jedini naziv za sve takve objekte prije prihvaćanja turcizma kula za građevine vezane uz utvrde; engl. tower
TVRĐA – vidi [tvrđava]
TVRĐAVA – renesansni sustav utvrđenja s naglašenom namjenom obrane vatrenim oružjem protiv istovrsnog napada; može se razviti iz/oko starije utvrde ili naselja; engl. fortress
UPORNJAK – vidi [kontrafor]
UTVRDA – trajan građevinski objekt sagrađen u svrhu obrane na strateški istaknutom i teže pristupačnom položaju; NAPOMENA: u hrvatskoj stručnoj litaraturi ova bi riječ trebala zamijeniti pojam burg iako se mogu koristiti kao sinonimi; engl. fort (manja utvrda s vojnom posadom); stronghold
UTVRDA TIPA MOTTE (predlažem UTVRDA NA HUMKU) – utvrda se sastoji od humka zaravnjenog vrha na kojem je podignuta drvena ili kamena kula te od opkopa i palisade; kada opkop i/ili palisada okružuju i podgrađe tada je to utvrda na humku s podgrađem; engl. motte-and-bailey
VIZIR(njem. Visier) – 1. otvoreni dio kruništa između dva zupca; mogli su biti prekriveni tzv. drvenim maskama čije su se šarke uglavljivale u vrhove susjednih zubaca; 2. manji otvor na samom zupcu koji služi za osmatranje; engl. crenel; crenelle; embrasure
VODENI GRAD – vidi [Wasserburg]
VODOSPREMNIK/VODOSPREMA – vidi [cisterna]
VUČJA JAMA – 1. denivelacija (jama) unutar ulazne kule koja dodatno otežava prilaz neprijatelju ukoliko most bude osvojen; pri prolazu kroz ulazni prostor kule premošćena pokretnim mostom (engl. turning bridge) koji se u slučaju opasnosti podiže pomoću protuutega; engl. pit; 2. konična jama u čijem su dnu zašiljeni kolci; može biti pokrivena laganim šibljem i sl.; na bojnom polju prvenstveno kao zamka za konjicu; engl. trou de loup
WASSERBURG (njem. Wasserburg) – na njemačkom govornom području grad ili utvrda potpuno okružena vodom; u hrvatskoj stručnoj litetaturi označava srednjovjekovne i ranonovovjekovne nizinske gradove i utvrde okružene vodom, osim gradišta; NAPOMENA: iako potpuno njemački izraz, wasserburg se ustalio u stručnoj literaturi, ali poželjno je dati prednost pojmu „vodeni grad“; engl. water castle (prirodno vodeno okruženje); moated castle (umjetni opkop)
ZAHOD – niša u zidu ili erker s jednostavnom drvenom klupom s rupom; kod zahoda u niši odvod otpada (najčešće u opkop) riješen je izljevom kroz zid dok erker ima jednostavnu rupu u podu; engl. garderobe; privy
ZBJEG – vidi [refugij]
ZDENAC – duboka iskopana i podgrađena jama u koju se hvata ili skuplja podzemna voda; engl. well
ZID, KOSI (predlažem TALUS) – ukošeni donji dio vanjske strane zidine; služi kao ojačanje baze zida i površina od koje se na napadača odbijaju projektili (najčešće kamen) bačeni s kruništa ili mašikula; engl. batter; talus; plinth
ZID, PREGRADNI – pregradni zid građen od kamena, opeke, dasaka, planki (dugačka i debela daska) ili kanatnom konstrukcijom; engl. partition wall
ZIDINA – zid podignut kao osnovna zaštita utvrde ili grada; dio utvrđenja koje povezuje kule (bedem; kurtina)
ZUBAC – čvrsti uzdignuti segment na kruništu; engl. merlon

IZBOR LITERATURE I POMAGALA:

 • „Castle Terminology“, Kastrologos. Castles of Greece,
  http://www.kastra.eu/infnamen.php (19.01.2017.)
 • A. Deanović, „Glosar naziva u upotrebi srednjovjekovnog i renesansnog vojnog graditeljstva u Hrvatskoj“, Rad JAZU. Razred za likovne umjetnosti, knjiga 381, knjiga 8, Zagreb, 1978, 35-48.
 • G. P. Ferhing, Arheologija srednjeg vijeka. Uvod (Biblioteka Scientia), Zagreb, 2004.
 • Z. Horvat, Burgologija. Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb, 2014.
 • Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, http://www.enciklopedija.hr
 • Hrvatski jezični portal, http://hjp.znanje.hr
 • B. Klaić, Rječnik stranih riječi. Tuđice i posuđenice, Zagreb, 2004.
 • M. Kruhek, Krajiške utvrde i obrana hrvatskog kraljevstva tijekom 16. stoljeća (Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije 1), Zagreb, 1995.
 • D. Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb, 2012.
Pročitajte još…

Burg, kaštel, dvorac i još ponešto u nizu

Linda Bednjanec, dipl. arheolog
Izvor: kulturnapatrola.blogspot.com
Ovaj unos je objavljen u Utvrde i označen sa , , , , , , , , , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.

4 odgovora na Pojmovnik utvrdnog graditeljstva s nazivljem na engleskom jeziku

 1. Povratni ping: Burg, kaštel, dvorac i još ponešto u nizu | Stari gradovi, utvrde, dvorci i srednjovjekovna kultura

 2. blento s kapom napisao:

  vidio sam. korisno i poučno 🙂

  Liked by 1 person

 3. Martina Matijaško napisao:

  Reblogged this on ARHOS d.o.o..

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.